- Lüks otel - Yasal Bildirim

Yasal Bildirim

 

GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI İLKELERİ

 

 1. AMAÇ VE KAPSAM

İşbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması İlkeleri (“İlkeler”), Akgel Gayrimenkul Yatırım İnşaat Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. Mövenpick Hotel İstanbul Golden Horn Şubesi (“Şirket” yahut “Veri Sorumlusu” olarak anılacaktır) kişisel verilerin korunmasına ilişkin kabul ettiği ilkeleri düzenlemekte ve Müşteri, Potansiyel Müşteri, Çalışan Adayı, Çevrimiçi Ziyaretçi, Üçüncü Kişi (“Kişi Grupları”) ait kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak kişisel veri işleme ilkelerini belirlemekte ve söz konusu kişi gruplarını aydınlatmayı hedeflemektedir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN İLKELER

Şirket olarak Veri Sorumlusu sıfatı ile aşağıdaki ilkeler çerçevesinde kişisel verilerinizi işlemekteyiz.

2.1 Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun İşleme

Kişisel verilerinizin işlenmesinde hukuksal düzenlemelerle getirilen ilkeler ile genel güven ve dürüstlük kuralına uygun hareket edilmektedir.

2.2 Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama

Meşru menfaatleriniz dikkate alınarak, işlenen verilerin doğru ve güncel olması için dönemsel kontrol ve güncellemeler yapılmakta ve bu doğrultuda gerekli tedbirler alınmaktadır. Bu kapsamda kişisel verilerin doğruluğunu kontrol etme ve gerekli düzeltmeleri yapmaya yönelik sistemler Şirket bünyesinde oluşturulmaktadır.

2.3 Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme

Kişisel verileriniz açık, belirli ve meşru veri işleme amaçlarına dayalı olarak işlenmektedir.

2.4 İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma

Kişisel verileriniz, öngörülen amaç/amaçların gerçekleştirilebilmesi için ölçülü, amaçla ilintili ve sınırlı biçimde işlenmekte ve amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınılmaktadır.

2.5 İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç İçin Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme

Kişisel verileriniz ancak ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmektedir. Bu kapsamda, öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediği tespit edilmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranılmakta, bir süre belirlenmemişse kişisel veriler işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklanmaktadır. Sürenin bitimi veya işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, daha uzun süre işlenmelerine izin veren hukuki bir sebep bulunmaması halinde, kişisel verileriniz Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası Politikası’na göre silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ ŞARTLARI

Kişisel verileriniz, Şirket tarafından, aşağıda yer alan şartlar çerçevesinde işlenmektedir.

3.1 Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi

Kanunlarda açıkça kişisel veri işlenmesi öngörüldüğü hallerde, kişisel verileriniz işlenebilecektir.

3.2 Fiili İmkânsızlık Sebebiyle İlgilinin Açık Rızasının Alınamaması

Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerlilik tanınamayacak olan ilgili kişinin kendisinin ya da başka bir kişinin hayatı veya beden bütünlüğünü korumak için kişisel verisinin işlenmesinin zorunlu olması halinde kişisel verileriniz işlenebilecektir.

3.3 Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan İlgi Olması

Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde kişisel verileriniz işlenebilecektir.

3.4 Şirket’in Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirmesi

Veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülükleri yerine getirmek için işlemenin zorunlu olması halinde kişisel verileriniz işlenebilecektir.

3.5 Kişisel Verilerin Alenileştirilmesi

Kişisel verileriniz tarafınızca alenileştirilmiş olması halinde, işlenebilecektir.

3.6 Bir Hakkın Tesisi veya Korunması için Veri İşlemenin Zorunlu Olması

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde kişisel verileriniz işlenebilecektir.

3.7 Meşru Menfaate Dayalı Olarak Verilerin İşlenmesi

Şirket’in meşru menfaatleri için veri işlemenin gerekli olması halinde kişisel verileriniz işlenebilecektir.

3.8 Açık Rızaya Dayalı Olarak İşlenmesi

Kişisel verileriniz, işbu İlkelerde belirtilen şartlardan herhangi birine dayalı olarak işlenemediği durumlarda, açık rızaya dayalı olarak işlenmektedir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN KATEGORİZE EDİLMESİ
Veri Sahibi Veri Kategorisi
Müşteri Kimlik Bilgileri
Finansal Bilgiler
İletişim Bilgileri
Görsel İşitsel Bilgiler
Pazarlama Bilgileri
Müşteri İşlem Bilgileri
Hukuki İşlem Bilgisi
Risk Yönetimi Bilgisi
İşlem Güvenliği Bilgileri
Potansiyel Müşteri Kimlik Bilgileri
İletişim Bilgileri
Pazarlama Bilgileri
Müşteri İşlem Bilgileri
Görsel İşitsel Bilgiler
Risk Yönetimi Bilgisi
İşlem Güvenliği Bilgileri
Çalışan Adayı

 

Kimlik Bilgileri
İletişim Bilgileri
Görsel İşitsel Bilgiler
Mesleki Deneyim Bilgileri
Özlük Bilgileri
İşlem Güvenliği Bilgileri
Üçüncü Kişi (Çalışan Adayı Referansı vb.) Kimlik Bilgileri
İletişim Bilgileri
İşlem Güvenliği Bilgileri
Çevrimiçi Ziyaretçi Kimlik Bilgileri
İletişim Bilgileri
Pazarlama Bilgileri
İşlem Güvenliği Bilgileri

 

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Şirket’te, 6698 sayılı Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde ilgili kişi grubuna göre aşağıdaki amaçlar ile kişisel veriler işlenebilmektedir.

5.1 MÜŞTERİ

Müşteri kişisel verileri, 6698 sayılı Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, mal ve hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, mal ve hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, mal ve hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, mal ve hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, firma / ürün / hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, denetim / etik faaliyetlerinin yürütülmesi, erişim yetkilerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, iç denetim/ soruşturma / istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi, talep ve şikayetlerin takibi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi çalışmalarının yürütülmesi, ödül ve çekiliş işlemlerinin yürütülmesi, amaçlarıyla işlenebilecektir.

 

 • POTANSİYEL MÜŞTERİ

Potansiyel Müşteri kişisel verileri, 6698 sayılı Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden faydalandırmak için gerekli çalışmaların ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin özelleştirilerek önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi çalışmalarının yürütülmesi amaçlarıyla işlenebilecektir.

 • ÇALIŞAN ADAYI

Çalışan adayı kişisel verileri, 6698 sayılı Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, insan kaynakları süreçlerinin planlanması ve icrası, özlük faaliyetlerinin yürütülmesi, mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, menfaatlerin planlanması ve icrası, personel temin süreçlerinin yürütülmesi, amaçlarıyla işlenebilecektir.

 • ÜÇÜNCÜ KİŞİ

Üçüncü Kişi kişisel verileri, 6698 sayılı Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, iş faaliyetlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenebilecektir.

 • ÇEVRİMİÇİ ZİYARETÇİ

Çevrimiçi Ziyaretçi kişisel verileri, 6698 sayılı Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi çalışmalarının yürütülmesi, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi amaçlarıyla işlenebilecektir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Kişisel verileriniz; iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, iştiraklerimize, otel yönetim danışmanlığı aldığımız kişi veya kurumlara, hukuken yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere, işbu İlkeler 3. ve 5. Maddesinde yer verilen ilke ve amaçlar ile 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde sınırlı olarak aktarılabilecektir.

 1. KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Şirket’e elektronik ortamda iletilen kişisel verileriniz ilgili kişi gruplarına göre aşağıdaki şekilde işlenmektedir.

7.1 MÜŞTERİ

Müşteri kişisel verileri, 6698 Sayılı Kanun’un 5. maddesinde yer alan, abonelik sözleşmesi bağlamında “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak, elektronik ortamda başvuru formu doldurulmak suretiyle, fiziki form doldurulması suretiyle, veri kayıt sistemini parçası olarak bizzat kişiden yahut üçüncü kişiden alınmak suretiyle otomatik yolla işlenmektedir.

7.2 POTANSİYEL MÜŞTERİ

Potansiyel Müşteri kişisel verileri, 6698 Sayılı Kanun’un 5. maddesinde yer alan “ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması”, “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması”, “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak, elektronik ortamda başvuru formu doldurulmak suretiyle, fiziki form doldurulması suretiyle, veri kayıt sistemini parçası olarak bizzat kişiden yahut üçüncü kişiden alınmak suretiyle otomatik yolla işlenmektedir.

7.3 ÇALIŞAN ADAYI

Çalışan Adayı kişisel verileri, 6698 Sayılı Kanun’un 5. maddesinde yer alan, kurulması ihtimali bulunan iş sözleşmesi bağlamında “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak, elektronik ortamda başvuru formu doldurulmak suretiyle, fiziki form doldurulması suretiyle, veri kayıt sistemini parçası olarak bizzat kişiden yahut üçüncü kişiden alınmak suretiyle otomatik yolla işlenmektedir.

7.4 ÜÇÜNCÜ KİŞİ

Üçüncü Kişi kişisel verileri, 6698 Sayılı Kanun’un 5. maddesinde yer alan, “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak, elektronik ortamda başvuru formu doldurulmak suretiyle, fiziki form doldurulması suretiyle, veri kayıt sistemini parçası olarak bizzat kişiden yahut üçüncü kişiden alınmak suretiyle otomatik yolla işlenmektedir.

7.5 ÇEVRİMİÇİ ZİYARETÇİ

Çevrimiçi Ziyaretçi kişisel verileri, 6698 Sayılı Kanun’un 5. maddesinde yer alan, “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” ve “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir hukuki sebeplerine dayanarak, elektronik ortamda başvuru formu doldurulmak suretiyle, veri kayıt sistemini parçası olarak bizzat kişiden yahut üçüncü kişiden alınmak suretiyle otomatik yolla işlenmektedir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİ

8.1 Kişisel Verilerin Güvenliğine Yönelik Alınan İdari Tedbirler

 • Kişisel Veri İşleme Envanteri hazırlanmış ve işbu envantere ilişkin mevcut risk ve tehditlerin belirlenmesi için Risk Envanteri çıkarılmıştır.
 • Çalışanlara kişisel veri güvenliğine ilişkin eğitimler verilmekte ve farkındalık çalışmaları süreçleri yürütülmektedir.
 • Çalışanlardan Gizlilik Taahhütnamesi alınmaktadır.
 • Çalışanlara yönelik Çalışan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası hazırlanmakta ve çalışanlara imzalatılmaktadır.
 • Kişisel veri güvenliğine ilişkin Kullanım ve Erişim Politikası, Saklama ve İmha Politikası, Veri Koruma Politikası, WEB Gizlilik ve KVK İlkeleri dokümanları hazırlanmakta ve hayata geçirilmektedir.
 • Şirket tarafından işlenen kişisel veriler Kanun’un 4. maddesi nezdinde düzenlenen ilkeler ışığında mümkün olduğunca azaltılmaya çalışılmaktadır.
 • Veri işleyen olarak sözleşme yapılan kişi ve kurumlarla ilişki süreçlerinin yönetilmesi için veri güvenliğine ilişkin Gizlilik Sözleşmesi yapılmakta ve Gizlilik Taahhütnameleri alınmaktadır.
 • Kişisel veri işlemeye başlamadan önce Şirket tarafından, ilgili kişileri aydınlatma yükümlülüğü yerine getirilmektedir.
 • Şirket içi periyodik ve rastgele denetimler yapılmakta ve denetim sonuçları düzeltici ve önleyici faaliyet olarak girdi sağlamaktadır. Bu sayede sürekli iyileştirme yapılarak riskler azaltılmaktadır.

 

8.2 Kişisel Verilerin Güvenliğine Yönelik Alınan Teknik Tedbirler

 • Ağ güvenliği ve uygulama güvenliği sağlanmaktadır.
 • Ağ yoluyla kişisel veri aktarımlarında kapalı sistem ağ kullanılmaktadır.
 • Anahtar yönetimi uygulanmaktadır.
 • Bilgi teknolojileri sistemleri tedarik, geliştirme ve bakımı kapsamındaki güvenlik önlemleri alınmaktadır.
 • Bulutta depolanan kişisel verilerin güvenliği sağlanmaktadır.
 • Erişim logları düzenli olarak tutulmaktadır.
 • Erişim, bilgi güvenliği, kullanım, saklama ve imha konularında kurumsal politikalar hazırlanmış ve uygulamaya başlanmıştır.
 • Gerektiğinde veri maskeleme önlemi uygulanmaktadır.
 • Görev değişikliği olan ya da işten ayrılan çalışanların bu alandaki yetkileri kaldırılmaktadır.
 • Güncel anti-virüs sistemleri kullanılmaktadır.
 • Güvenlik duvarları kullanılmaktadır.
 • Kişisel veri güvenliği politika ve prosedürleri belirlenmiştir.
 • Kişisel veri güvenliği sorunları hızlı bir şekilde raporlanmaktadır.
 • Kişisel veri güvenliğinin takibi yapılmaktadır.
 • Kişisel veri içeren fiziksel ortamlara giriş çıkışlarla ilgili gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır.
 • Kişisel veri içeren fiziksel ortamların dış risklere (yangın, sel vb.) karşı güvenliği sağlanmaktadır.
 • Kişisel veri içeren ortamların güvenliği sağlanmaktadır.
 • Kişisel veriler yedeklenmekte ve yedeklenen kişisel verilerin güvenliği de sağlanmaktadır.
 • Kullanıcı hesap yönetimi ve yetki kontrol sistemi uygulanmakta olup bunların takibi de yapılmaktadır.
 • Log kayıtları kullanıcı müdahalesi olmayacak şekilde tutulmaktadır.
 • Özel nitelikli kişisel veri güvenliğine yönelik protokol ve prosedürler belirlenmiş ve uygulanmaktadır.
 • Özel nitelikli kişisel veriler elektronik posta yoluyla gönderilecekse mutlaka şifreli olarak ve KEP veya kurumsal posta hesabı kullanılarak gönderilmektedir.
 • Saldırı tespit ve önleme sistemleri kullanılmaktadır.
 • Sızma testi uygulanmaktadır.
 • Siber güvenlik önlemleri alınmış olup uygulanması sürekli takip edilmektedir.
 • Şifreleme yapılmaktadır.

 

 1. BAŞVURU USUL VE ESASLARI

İlgili kişi olarak, 6698 sayılı Kanun 11. maddede yer alan haklarınıza ilişkin bir talebiniz olması durumunda; web sayfamızdan temin edebileceğiniz Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Başvuru Formu’nu doldurarak ve her halükarda Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile öngörülen asgari koşulları sağlayan;  akgelinsaat@hs03.kep.tr KEP adresimize göndereceğiniz ileti ile kvkk.movenpick@akgel.com.tr e-mail adresimize sistemimizde kayıtlı e-posta adresinizle veya güvenli e-imzalı olarak ileteceğiniz ileti ile Silahtarağa Cd. No:87, 34050 Eyüp/İstanbul adresimize yazılı olarak şahsen veya noter kanalı ile başvuru gerçekleştirebilirsiniz. Yapacağınız başvuruyu Şirket olarak, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracağız. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Bu kapsamda ilgili kişi özet olarak;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

 

haklarına sahip bulunmaktasınız.

 

Genel Aydınlatma Metni

İlgili Kişi Başvuru Formu

Şu anda oteline bağlısınız. Kullanıcı bu siteye erişerek mevcut kullanım koşullarını kabul etmektedir.

 1. Editör bilgisi:

This site is edited by:

ACCOR SA, FR 93 602 036 444 VAT numarası, B 602 036 44 numarasıyla, PARIS Ticaret Odası’na kayıtlı, 700.317.363 € sermayeli, şirket merkezi 110 Avenue de France, 75013 PARIS, Fransa’da bulunan halka açık bir şirkettir Tel.: +33 (0)1 45 38 86 00

Yayın Müdürü:

 1. Sunucu bilgisi:

Bu site :

Amazon Web Services, Inc.

P.O. Box 81226
Seattle, WA 98108-1226
http://aws.amazon.com

 1. tarafından barındırılmaktadır. Veri Koruma:

Accor grubunun veri koruma politikası hakkında daha fazla bilgi için, lütfen Müşterinin Kişisel
Verilerini Koruma Sözleşmesine bakın

 1. Telif Hakkı :

Sitenin tanıtımı ve alan adı, tescilli markalar, çizimler, ilüstrsyonlar, fotoğraflar, metinler, grafikler ve bu sitede bulunan diğer dosyalar da dahil olmak üzere, oteli ve/veya Accor SA ya da oteli ve/veya Accor SA kullanımına yetki verilenlerin mevcut fikri mülkiyet hakkı kanunlarıyla korunmaktadır.

www.movenpickistanbulgoldenhorn.com adresinde bulunan hiçbir husus, sitedeki mevcut unsurlarda değişiklik yapılmaksızın, kesinlikle kişisel, özel ya da ticari olmayan kullanım durumları haricinde, otelinin önceden yazılı izni olmaksızın, her ne şekilde olursa olsun, kısmen veya tamamen kopyalanamaz, çoğaltılamaz, değiştirilemez, yeniden yayınlanamaz, yüklenemez, üzerinde değişiklik yapılamaz, başkasına iletilemez ya da dağıtılamaz.

Aşağıdakilerle birlikte site içeriğinin bir kısmı ya da tamamı da bulunmalıdır: ”
©Copyright Accor SA. ©Copyright oteli. www.movenpickistanbulgoldenhorn.com
adresinde kullanılan fotoğraflar bağlayıcı değildir.

www.movenpickistanbulgoldenhorn.com adresi ya da burada bulunan öğelerin açık izin olmaksızın başka her türlü kullanımı oteli ve/veya Accor SA’nın haklarının ihlal edilmesi anlamına gelecek ve Fransız Fikri Mülkiyet Kanunu’nun L. 355-2 maddesine göre sahtecilik suçu teşkil edecektir.

 1. oteli veritabanını oluşturan kurum olarak haklarını elinde
  bulundurmaktadır

Tüm kullanıcılar, müşteriler, potansiyel müşteriler ve ortaklar kendi ihtiyaçları doğrultusunda satılamaz, devredilemez, gayri münhasır şekilde www.movenpickistanbulgoldenhorn.com adresinde bulunan bilgileri görüntüleme hakkına sahiplerdir.

Bu site içeriğinin bir kısmını, yaptıkları alıntı ve/veya tekrar kullanım site içeriğinin önemli bir kısmını kapsamadığı müddetçe (nitelik ve nicelik bakımından) alıntı yapabilir ve/veya kısmen içeriği tekrar kullanabilirler. Bununla birlikte, içerik önemli miktarda olmasa dahi, bu site içeriğinden alıntı yapılması ve/veya yeniden kullanılması yasaktır..

Sitenin başka amaçlarla kısmen ya da tamamen kopyalanması Fransız Fikri Mülkiyet Kanunu’nun L. 342-1 ve L. 342-2 maddelerince yasaklanmıştır. Aynı zamanda herhangi bir şekilde ve herhangi bir kitle için site içeriğinin kısmen ya da tamamıyla kamuya iletilmesi yasaktır.

Özellikle, site içeriğinin ticari amaçlarla kullanımı kesinlikle yasaktır.

 1. Fotoğraf Yazıları

www.movenpickistanbulgoldenhorn.com sitesinde kullanılan fotoğraflar hakkında daha fazla bilgi almak için, lütfen Fotoğraf yazıları bölümüne bakın.

 1. Sorumluluk

Bu site üzerinden erişilebilen tüm bilgiler olduğu gibi verilmiştir. oteli bu bilgilerin kullanımı konusunda hiçbir sarih ya da zımni garanti vermez ve sorumluluk kabul etmez.

Kullanıcı bu bilgilerin kullanımında tek sorumluluk sahibidir.

oteli özellikle www.movenpickistanbulgoldenhorn.com adresinde yapılacak güncellemelerle bu bilgileri her zaman düzenleme hakkını saklı tutar.

Kullanıcı sivil ya da yasal sorumluluk içine girecek hiçbir bilgiyi yayınlamayacağını taahhüt eder ve bu hususta bu site üzerinden yasadışı, karalayıcı ya da kamu düzenini bozucu hiçbir bilgiyi ifşa etmeyeceğini taahhüt eder.

oteli kullanıcılarına sağladığı mevcut bilgilerin ve/veya araçların doğrulanmış olmasını sağlamak için kendi imkanları dahilinde her şeyi yapar, ancak herhangi bir hata, mevcut bilgilerdeki eksiklikler ve/veya www.movenpickistanbulgoldenhorn.com adresindeki virüslerin varlığı konusunda sorumlu tutulamaz.

Bu siteye bağlantıları bulunan, oteli dışındaki sitelerin otelinin kontrolünde olması söz konusu değildir, sonuç itibarıyla içerik konusunda hiçbir sorumluluk kabul edilmeyecektir. Kullanıcı bu sitelerin kullanımında tüm sorumluluğu kabul eder.

 1. Bağlantılar

www.movenpickistanbulgoldenhorn.com adresine bağlantılar oluşturulması otelinin önceden yazılı iznine tabidir.

 1. E-posta

www.movenpickistanbulgoldenhorn.com otelinin nasıl çalıştığıyla ilgili her türlü yorum için, lütfen İletişim bölümünü ziyaret edin ve “www.movenpickistanbulgoldenhorn.com sitesiyle ilgili yorumları” seçin.

 1. Unutmayın

İnternet sitesi üzerinden gönderilen tüm mesajlar dinlenebilir ve tarafımıza ulaşıncaya kadar gizliliği garanti edilemez.

FOTOĞRAF YAZILARI

Bu web sitesinde kullanılan fotoğraflar sözleşmeye bağlı değildir

Bu sitedeki ürünleri resmeden tüm fotoğraf ve dokümanlar sözleşmeye bağlı değildir Fotoğraf yazıları: © copyright

Erişimaddress

☆☆☆☆☆
Eyüp Merkez, Silahtarağa Cd. No 87, Eyüpsultan, 34050 Istanbul
Turkey
Tel: 0090 212 6001600
E-posta: hotel.istanbul.goldenhorn@movenpick.com

google_map
 • Yasal Bildirim
 • Yasal Bildirim
 • Yasal Bildirim
 • Yasal Bildirim
 • Yasal Bildirim
 • Yasal Bildirim
Oda rezerve et
Oda rezerve et
close